Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPS - EN LEVERINGSVOORWAARDEN


 1. Voor onze verkopen en leveringen gelden de navermelde verkoops-,leverings- en betalingsvoorwaarden. De aankoopvoorwaarden van de koper zijn niet bindend voor de verkoper behoudens uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging ervan door de verkoper.
 2. Enkel het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten tussen partijen.
 3. De offerten van de verkoper zijn steeds vrijblijvend en niet bindend. Schriftelijke of mondelinge bestellingen zijn slechts bindend indien ze door de verkoper schriftelijk worden bevestigd.
 4. Bestellingen worden slechts bindend voor de verkoper wanneer deze bevestigd zijn of de levering werd uitgevoerd.
 5. Annulering van aanvaarde bestellingen of terugzending door de koper van de geleverde goederen kan slechts gebeuren mits voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de verkoper. In dat geval verplicht de koper zich tot betaling van 40% van de koopsom als vergoeding voor het geleden verlies en de winst die de verkoper heeft moeten derven en dit exclusief de eventuele bijkomende transportkosten. Deze schadevergoeding is onverminderbaar, ingevolge toepassing van art. 1129 en 1152 B.W.
 6. De koper verplicht zich tot betaling van een voorschot tbv 30% van de koopsom. Bij niet betaling van het voorschot is de verkoper gerechtigd de levering of uitvoering uit te stellen, onverminderd de toepassing van art.5.
 7. De waarborg op de goederen beperkt zich tot de vervanging van al de gebrekkige onderdelen, zonder schadevergoeding vanwege de verkoper. De waarborg is niet verschuldigd indien het gebrek te wijten is aan de koper.
 8. De opgegeven leveringstermijnen zijn slechts benaderend en verbinden de verkoper slechts tot een zo stipt mogelijke eerbiediging ervan. De leveringstermijnen voor de bestellingen zijn slechts opgegeven als een aanduiding zonder waarborg van levering op de gestelde datum.
 9. Geen enkel order kan wegens het verstrijken van de leveringstermijn eenzijdig worden geannuleerd.
 10. De stopzetting van de leveringen door onze leveranciers welke gevolg zijn van oorlog, stakingen, overmacht en andere onvoorzienbare gebeurtenissen ontslaan de verkoper van de verplichting tot levering voor de duur der stoornissen in volle omvang der uitwerking en gevolgen van deze stoornissen. Dergelijke gebeurtenissen geven de verkoper het recht de overeenkomst op te zeggen zonder dat de koper gerechtigd is op enige schadevergoeding.
 11. Leveringen gebeuren enkel op het gelijkvloers. Voor leveringen op verdiepingen wordt er een toeslag aangerekend. Bij levering door tussenkomst van een gespecialiseerde firma, indien dit noodzakelijk blijkt, blijft deze ten laste van de koper.
 12. Al de klachten, inzonderheid met betrekking tot de hoeveelheden, kwaliteit en conformiteit moeten, om geldig te zijn, gebeuren uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst der goederen en dienen per aangetekend- of faxschrijven te gebeuren. In geval van klacht binnen de vooropgestelde termijn staat het de verkoper vrij een vervangingslevering te doen of de goederen terug te nemen zonder schadevergoeding.
 13. De opgegeven prijzen gelden bij contante betaling bij levering of ontvangst van de levering.
 14. De prijzen zijn berekend op de vervoertarieven, douanerechten en kosten, in -en uitvoertaksen, verzekeringspremies, enz…welke van kracht zijn bij het afsluiten van de overeenkomst. Elke verhoging van één van deze factoren en alle, om het even welke neventaksen, enz… welke de koopwaar voor haar aankomst ter bestemming bezwaren, en zich na het afsluiten van de koop voordoen, vallen ten laste van de koper.
 15. Facturen zijn betaalbaar op de zetel van de verkoper. Bij niet betaling binnen 30 dagen vanaf factuurdatum is van rechtswege en zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het factuurbedrag of openstaand saldo. Bij niet betaling binnen 30 dagen na factuurdatum is tevens van rechtswege en zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, een verwijlintrest verschuldigd van 10%/jaar op het factuurbedrag.
 16. Al de geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot aan volledige betaling van alles wat aan de verkoper toekomt uit hoofde van de overeenkomst.
 17. Wanneer de koper in gebreke blijft te betalen of wanneer de vordering van de verkoper in gevaar is, is de verkoper gerechtigd zijn eigendomsrecht op de goederen, zowel ten opzichte van de koper als ten opzichte van een derde te laten gelden. De verkoper is daarbij gerechtigd op teruggave van de goederen waarbij transport, kosten en minwaarden ten laste van de koper worden verrekend.
 18. De verzonden goederen reizen op risico van de koper, zo ook wanneer de verzending franco gebeurt. In geval van geheel of gedeeltelijk verlies, achterstal, averij of andere beschadigingen, voortspruitend uit het vervoer, moet de bestemmeling zijn eisen laten gelden tegen de vervoerders, zonder gerechtigd te zijn de betaling te weigeren, te verminderen of uit te stellen.
 19. Voor al de betwistingen tussen partijen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd.
 20. In geval na bestelling en voor levering de B.T.W. - voet gewijzigd wordt, zullen de prijzen vermeld op de bestelbon aan het nieuwe tarief worden aangepast.

© 2014 axento.be